Privacy

Privacy reglement

Privacy reglement

Algemeen

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht, deze wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Zorgvuldigheid

Bij Together In Motion Letselrevalidatie worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Plichten van de praktijk

Together In Motion Letselrevalidatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Together In Motion Letselrevalidatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als Together In Motion Letselrevalidatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens klanten

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Together In Motion Letselrevalidatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Together In Motion Letselrevalidatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Together In Motion Letselrevalidatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Together In Motion Letselrevalidatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Together In Motion Letselrevalidatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Together In Motion Letselrevalidatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het elektronische patientendossier (EPD)
 • Intercollegiale communicatie via een beveiligde app
 • Verbeteren van de zorg aan de hand van wetenschappelijk onderzoek

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking gegevens

De medewerkers van Together In Motion Letselrevalidatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Klachten

Suggestie
Wij doen ons uiterste best om u tijdens de revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Mogelijk vindt u toch dat iets anders of beter kan, bijvoorbeeld:

 • de behandeling
 • de informatieverstrekking
 • de bejegening door onze medewerkers
 • voorzieningen
 • organisatorische zaken

Heeft u een suggestie voor verbetering, dan horen wij dat graag. Het geeft ons de kans de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren.
U kunt een mail sturen naar administratie@timletselrevalidatie.nl

Klacht
Als u ontevreden bent en een suggestie doen niet voldoende vindt, kunt u een klacht indienen.

De eerste stap
Soms denken medewerkers u goed te helpen, maar ervaart u dat anders. Bespreekt u dit dan bij voorkeur rechtstreeks met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn leidinggevende. Misschien vindt u het vervelend om uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker of bent u niet tevreden over het resultaat. U kunt uw klacht dan voorleggen aan onze cliëntencontactpersoon.

Cliëntencontactpersoon
De cliëntencontactpersoon bespreekt samen met u op welke wijze uw klacht het beste opgepakt kan worden. Zoekt u een praktische oplossing of wenst u bemiddeling? Dan neemt de cliëntencontactpersoon uw klacht zelf in behandeling. Zij geeft informatie en bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. De functionaris stelt zich daarbij neutraal op, behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk en adviseert over een eventuele verdere aanpak.

U kunt in contact komen met de cliëntencontactpersoon door te mailen naar vertrouwenspersoon@timletselrevalidatie.nl

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Together In Motion Letselrevalidatie
info@timletselrevalidatie.nl

Beveiliging

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Together In Motion Letselrevalidatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een sterk gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Partners en beveiliging

In uw bezoek aan onze praktijk merkt u eigenlijk helemaal niets van maar op de achtergrond hebben we wel degelijk verschillende maatregelen getroffen waardoor we uw gegevens, tot op een heel hoog niveau, veilig kunnen stellen en niemand hier zomaar toegang tot krijgt. Onze partner (James Software) als het gaat om het EPD heeft de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510. Verder maken wij gebruik van de app Siilo een medisch, beveiligde app service en het heeft ook NEN-7510 certificering. Ook hebben wij het beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen vast gelegd.

Overdracht & Bejegening

Overdracht dossier

Wisselt u van therapeut of start u een behandeltraject bij een andere praktijk dan is het belangrijk dat uw nieuwe therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Met uw toestemming draagt u huidige of voormalige therapeut uw dossier over aan uw nieuwe therapeut. Mocht u ons verzoeken om een dossier over te dragen dan doen wij dit z.s.m en binnen een maand. Uw dossier wordt dan door uw therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. Beide therapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. In de oefenzaal kan er een collega(‘s) actief zijn met zijn/haar patiënt.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en therapeut een andere therapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Website

Onze website (Disclaimer)

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website timletselrevalidatie.nl. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. timletselrevalidatie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op timletselrevalidatie.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen en links

Onze website bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door https://www.timletselrevalidatie.nl aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door https://www.timletselrevalidatie.nl (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

Onze website (cookies)

 • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

  Hoe kunt u cookies weigeren?
  U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijven Google,  als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

TiM Letselrevalidatie

Bij Together in Motion Letselrevalidatie werken wij met je samen! Ieders situatie is anders. Zo ook onze aanpak. Samen met jou gaan wij opzoek naar de beste aanpak. Dit doen wij in een klein team met verschillende specialisaties.

In duidelijke stappen naar herstel

Stappen naar herstel

Het Together in Motion Team

Uiteenlopende specialiteiten die elkaar perfect aanvullen qua persoonlijkheid en specialismen.
Zo ontvang jij op elk vlak de beste begeleiding!

TiM Letselrevalidatie staat voor

Onafhankelijk en altijd in belang van client

Enthousiast, betrokken en ervaren team

Traject op maat voor jou

Korte wachttijden

De fases van revalidatie

Telefonisch contact?

Maandag – vrijdag | 09.00 – 17.00

Kennismakingsgesprek

Gratis kennismakingsgesprek

Vragen?

Stuur je vraag naar

Meld je aan voor

Een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We leren je graag kennen en vertellen je alles over het programma en de werkwijze

Meld je aan voor

Een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We leren je graag kennen en vertellen je alles over het programma en de werkwijze

Ervaringen met TiM Letselrevalidatie

“Na mijn ongeluk (kop-staart botsing op de snelweg door een file) ging ik gewoon weer door met de alledaagse bezigheden. “Gaat wel weer over” dacht ik nog. Helaas de klachten gingen niet vanzelf weg. De pijn, het slechte slapen, vermoeidheid en de groeiende emoties werden heftiger. Ik kreeg steeds minder energie en ondernam minder. Uit vermoeidheid bleef ik thuis, ging meer op de bank en in bed liggen. Ik herkende mezelf niet meer! Opeens voelde ik paniek: “Wat als dit niet meer overgaat?” Ik had toekomstplannen, wilde alles uit mijn leven halen maar voelde allen nog maar onmacht. Alsof ik geen controle meer had over mijn lijf en leven. En niemand wist me te begeleiden. Dat veranderde toen ik bij TIM terecht kwam.

Bart, cliënt T.i.M. Letselrevalidatie

Bart

Na mijn auto-ongeval mocht ik na een volledige check in het ziekenhuis wel meteen naar huis met wat pijnstilling. Eenmaal thuis werd de pijn pas na een paar dagen erger, ik verstijfde helemaal. Ik had pijn in mijn nek schouders en enorme hoofdpijn. Het werd steeds erger, en ik sliep er slecht van. De mist in mijn hoofd, pijn in lijf en het niet kunnen slapen maakte dat ik steeds angstiger werd en meer medicatie kreeg. Ik kon niet meer werken en thuis werd de hoek van de straat al een uitdaging. Via mijn arbeidsdeskundige kwam ik 1 jaar na mijn ongeval bij T.i.M terecht. Hun aanpak was zo gericht op mij dat ik steeds meer vertrouwen in mezelf kreeg, van mijn medicatie afkwam, weer plezier had om te bewegen en samen met hen auto durfde te rijden waardoor ik meer vrijheid terugkreeg. Ik kreeg weer controle over mijn emoties en leven. In samenwerking met de arbeidsdeskundige en T.iM. ging ik weer opbouwen in werk. Ik werk weer volledig en dat doet me heel erg goed! De pijn is niet helemaal weg maar ik heb mijn leven op een andere manier terug en maak nog steeds stapjes.

Bedankt team! Gr Adam

Adam

Nieuwtjes van TiM Psychologie!

Pijn: het beschermingssyteem

Pijn is een veelvoorkomende ervaring die we allemaal kennen. Of het nu gaat om een lichte pijn na een kleine verwonding of om een langdurige,

Go to Top